Algemene leveringsvoorwaarden Alex Smit Cement-dekvloeren B.V.

 

Cementdekvloeren

De droogtijd van een cementdekvloer is een week per cm, na drie dagen beloopbaar, geheel afhankelijk van RV en weersgesteldheid.

De draagvloer moet vrij zijn van stoffen welke afbreuk doen aan de hechting en/of kwaliteit van de cementdekvloer.

Indien de vloer aansluiten op schoon metselwerk gaan wij er vanuit dat hiertegen na onze werkzaamheden een plint wordt aangebracht.

Wij zullen geen cementdekvloer aanbrengen achter de knieschotten.

Voorzieningen door aannemer te verzorgen:

- Voldoende verlichting en peilmaten, een en ander in overleg met onze uitvoerder.

- Voldoende water aansluitpunten.

- Een stroomaansluiting van voldoende capaciteit en voor permanent gebruik op maximaal 40 meter van de werkplek,

   bij hoogbouw op elke verdieping. Benodigd 220 volt met maximaal 16 ampere gezekerd en 380 volt met minimaal 25 ampere gezekerd.

- Containers voor afvoer van afval, exclusief chemisch afval.

- Het reinigen oftewel de ondergrond vrij maken van vuil, stof, losse onderdelen, roestplekken, olie, vet en andere verontreinigingen. 

- Het tocht- en watervrij zijn van het object tijdens de uitvoering.

Overige bepalingen

- Indien keuringen dienen plaats te vinden, zijn deze voor rekening van de opdrachtgever, tenzij vooraf anders is bepaald.

- De genoemde prijzen zijn exclusief aanvullende eisen van gemeente, brandweer en/of nadere voorschriften.

- Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen alsmede hierdoor opgelopen planningsproblemen door weersinvloed en/of

   schade veroorzaakt door derden of andere calamiteiten.

- Wijzigingen welke tijdens de uitbestedingsfase niet in ons bezit waren geven recht op verrekening.

- Minimaal vier weken voor aanvang van het werk dient u schriftelijk of per mail de volgende gegevens aan ons door te geven:

   het werkadres, aantal vierkante meters en omschrijving werkzaamheden. Voor de voorbereiding van onze werkzaamheden dient u rekening te houden

   met drie weken voor het inplannen van het personeel  en twee weken voor de inkoop van materialen. In drukke periodes verwachten wij

   van de opdracht gevers een flexibele opstelling ten aanzien van de planning en inzet van ons personeel, een en ander in onderling overleg.

- De werkzaamheden vinden plaats op normale werktijden tussen 7:00 uur en 16:00 uur. Niet op zon- en feestdagen. Vanwege vakanties vinden

   geen werkzaamheden plaats in de weken 30t/m33 {bouwvakvakantie} en 52 t/m 1 {kerstreces}. Indien werkzaamheden in vakanties moeten

   doorgaan, zal hierover een aparte afspraak gemaakt moeten worden,{e.e.a. altijd onder voorbehoud beschikbaarheid mensen}.

- Er mogen geen werkzaamheden in uitvoering zijn, welke ons werk kunnen belemmeren.

C.A.R.-polis:

- Wij gaan er van uit dat wij als onderaannemer zijn medeverzekerd op C.A.R.-polis geldend voor dit werk, als ook dat het eigen risico een bedrag

   van € 5.000,00 niet te boven gaat.

- De opdracht is verplicht de projecten waarop de uit te voeren werkzaamheden betrekkingen hebben, voor eigen rekening tegen brand-en

   storm schade te verzekeren. De opdrachtnemer is uit dien hoofde nimmer aansprakelijk.

- Voor andere schade aan de te bewerken projecten, of aan de zich daaraan of daarin bevinden goederen is de opdrachtnemer slechts

   aansprakelijk indien blijkt dat deze schade een gevolg is van zijn nalatigheid of grove schuld.

Betalingen en geschillen:

- Betalingen binnen 21 dagen na factuurdatum.

- Verrekenposten voor door opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden en/of geleden schade worden niet geaccepteerd zonder dat hiervoor

   door ons schriftelijk opdracht is gegeven respectievelijk schriftelijk mee is ingestemd.

- Eventuele geschillen ontslaan de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Het verrekenen van facturen zal niet plaatsvinden.

 

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de calculatie dan kunt u hiervoor contact opnemen met de bovenaan vermeldde werkvoorbereider/ uitvoerder,

voor overige vragen kunt u terecht bij de verkoper.

 

Wij vertrouwen u erop u naar genoegen te hebben geinformeerd en rekenen op een prettige samenwerking.

 

Hoogachtend,

Alex Smit Cement- dekvloeren B.V.